วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

บริการกฎหมาย1.         จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2.         รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
3.         รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
4.         ใบอนุญาตสำนักงาน
5.         รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
6.         ร้องจัดการมรดก
7.         รับรองบุตร
8.         รับปรึกษาอรรถคดีต่างๆ
9.         คดีอาญา คดีแพ่ง คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีปกครอง
10.     รับติดตามหนี้สิน
11.     เจรจาประนอมหนี้
12.     รับจัดการมรดก
13.     รับลงชื่อรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney (โนตาลีปับลิค)
14.     อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฏหมายทุกเรื่อง1


แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system