วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

บริการกฎหมาย

บริการกฎหมาย
  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
  • ยื่นคำร้องต่อศาลกรณีเป็นสถานะร้าง
  • ร้องจัดการมรดก
  • รับรองบุตร
  • รับปรึกษาอรรถคดีต่างๆ
  • คดีอาญา คดีแพ่ง คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีปกครอง
  • รับติดตามหนี้สิน
  • เจรจาประนอมหนี้
  • รับลงชื่อรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney (โนตาลีปับลิค)
  • อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฏหมายทุกเรื่อง

แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system