วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบ TA 1/2558 (3วิชา)

วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลฯ
1 หจก.เอ  มีนายเอ  เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการพวกไม่จำกัดความรับผิด  มีนางบี  เป็นหุ้นส่วนประเภท  จำกัดความรับผิด  นายเอ ได้ทำการกู้เงิน  บุคคลภายนอกคือ  ซี  โดยมีนางบี  เป็นผู้เขียนสัญญาและลงนามพยาน  ส่วนนายเอ  ลงนามหุ้นส่วนผู้จัดการ  ในฐานะ  หจก เอ
ต่อมา  พ้นกำหนดชำระ  ซี  ได้ทำการฟ้องร้อง  หจก เอ, นายเอ, นางบี    ฟ้องนางบีเนื่องจากสอดเข้ามาจัดการกิจการ  เนื่องจาก  เขียนสัญญาและลงนามพยาน  ถามว่า  ซี  ฟ้องร้อง  นางบี  ได้ถูกต้องหรือไม่  ความรับผิดที่นางบีต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้  จงอธิบาย
2 ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิทธิของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3 หจก บี  ให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยว  จากสนามบิน  ไปยังโรงแรม  ได้มีการซื้อรถตู้  7  ที่นั่ง  มูลค่า  1ล้าน  และ  10  ที่นั่ง  มูลค่า 2 ล้าน  กิจการดังกล่าวมีรายได้เกิน  1.8 ล้าน  
กิจการต้องเข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างไร  เพื่อเสียภาษีเงินได้อย่างไรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  จากค่าน้ำมัน  ค่าซ่อมแซม  ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับรถ  สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่


วิชาการบัญชี
1 คำนวณ  AVERAGE  FIFO  สินค้ายกมา  ซื้อ  ขาย  คงเหลือ  โดยโจทย์จะบอกมาเป็นจำนวนหน่วย  หรือมูลค่าคงเหลือแต่ไม่ได้ให้ทุกตัวที่กล่าวมา  อาจให้ราคากับจำนวนมา  บางตัวก็ให้หายอดที่ขายออก  แต่มีปริมาณคงเหลือให้  และให้คำนวณ  ราคาต่อหน่วย, ปริมาณ, มูลค่าคงเหลือ  ทั้งยอดยกมา  ยอดซื้อ  ยอดขาย  ยอดคงเหลือ (โจทย์จะไม่บอกทุกตัวแต่จะให้เราหาส่วนที่หายไป)  แล้วคำนวนตามวิธี  AVERAGE  FIFO  
2 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร และรายการปรับปรุง
3 คำนวณค่าเสื่อมราคา  โดยโจทย์จะให้  ราคาของสินทรัพย์มาหลายตัว  เช่น  เครื่องจักร คำนวณตามวิธีหน่วยที่ทำการผลิต, รถยนต์ คำนวณตามวิธีเส้นตรง, คอมพิวเตอร์ คำนวณตามวิธี ยอดลดลงทวีคูณ

มูลค่าหน่วยผลิตปีที่ 1
มูลค่าหน่วยผลิตปีที่ 2
มูลค่าหน่วยผลิตปีที่ 3
มูลค่าหน่วยผลิตปีที่ 4
มูลค่าหน่วยผลิตปีที่ 5
เครื่องจักร
100000
200000
300000
150000
130000

ให้บันทึกบัญชี  ตามรายการที่โจทย์สั่ง  เช่น  บันทึกสินทรัพย์  หรือบันทึกค่าเสื่อมราคา  หรือบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสม
ในปีที่  XX
วิชาการสอบบัญชี
1 จัดทำแนวการตรวจสอบบัญชียอดยกมา  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ยกมา, ลูกหนี้การค้ายกมา, สินค้าคงเหลือยกมา  ซึ่งงบการเงินปีก่อนตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้อื่น
2 ให้เขียนรายงานการตรวจสอบจากข้อมูลที่พบ
ห้าง ก  มีการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก  มีการคิดดอกเบี้ย  แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน  ไม่มีการหัก  ภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง
ห้าง ก เอาบิลค่าซ่อมรถยนต์  ของหุ้นส่วนผู้จัดการมาลงบัญชี  
ห้าง ก มีลูกหนี้ จำนวน xx บาท  แต่ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อ

3 จัดทำกระดาษทำการ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ พร้อมบันทึกรายการปรับปรุง
โจทย์จะให้ข้อมูล
31/12/56 31/12/57
ที่ดิน   xx xx
อาคาร xx xx
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคาร (xx) (xx)
เครื่องจักร xx xx
ค่าเสื่อมราคา สะสมเครื่องจักร (xx) (xx)
รถยนต์ xx xx
ค่าเสื่อมราคาสะสม รถยนต์   (xx) (xx)
รวม xx xx

ให้จัดทำกระดาษทำการตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้  (คร่าวๆจำไม่ค่อยได้ค่ะ)
รายการ
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องจักร
รถยนต์
รวม
บัญชีอื่น
เดบิต
เครดิต

ข้อมูลอื่นๆที่ให้เพิ่มเติมมา ปี 2557
กิจการมีการซื้อ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมา มูลค่า 5 ล้านบาท ที่ดินมีราคาประเมินจากกรมที่ดิน 1ล้าน  กิจการจึงบันทึก  ที่ดิน ในราคา 1 ล้าน และอาคาร 4ล้าน  ต่อมากิจการทราบภายหลังว่าที่ดินมีมูลค่ายุติธรรม 3ล้าน
กิจการมีการคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรใหม่  โดยของเดิมใช้วิธี ยอดลดลงทวีคูณ  ทั้งนี้กิจการได้ทำการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา กับกำไรสะสมเครื่องจักร  ของใหม่มีการคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง  อายุการใช้งาน 8 ปี โดยคำนวณใหม่หมดตั้งแต่ ปีแรกที่ซื้อ
แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system