วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบ TA 3/2558

แนวข้อสอบ TA 3/2558
วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลฯ
ข้อ 1.
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเศรษฐี มีนาย ก กับนาย ข เป็นหุ้นส่วนกัน ต่อมานาย ก ตาย ศาลได้สั่งให้ทายาทนาย ก คือ นาย ค เป็นผู้ชำระบัญชี แต่นาย ข และนาย ค  ได้ตกลงกันว่าจะดำเนินกิจการต่อและไปแจ้งเปลี่ยนชื่อจดทะเบียน โดยเอานาย ก (ที่ตายออก)  และเอานาย ค (ที่เป็นทายาทผู้ตายมาเป็นหุ้นส่วนแทนเพราะเป็นทายาทโดยธรรม) ต่อมาวันที่ 10 กย. นาย ข ถอนตัวจากการเป็นหุ้นส่วน โดยมีนาย ง มาเป็นหุ้นส่วนแทน ภายหลัง ห้างมีหนี้เกิดขึ้น 500,000 บาท(หนี้เกิดภายหลังที่นาย ก ตาย) โดยเกิดตั้งแต่ 5 สค.   ทั้งนาย  ค และนาย ง  อ้างว่าตนไม่ต้องรับผิด  โดยนาย ค  อ้างว่าตนไม่ต้องรับผิดเพราะศาลได้สั่งให้ห้างเลิกแล้ว  ส่วนนาย ง อ้างว่าหนี้เกิดก่อนที่ตนจะเข้าเป็นหุ้นส่วน
คำถามคือ ข้ออ้างนาย ค และ นาย ง ฟังขึ้นหรือไม่ อย่างไร
ประเด็นคือ  (รอกูรูทั้งหลายมาตอบนะคะ)
1. นาย ก ตายห้างเลิกหรือไม่  ถ้าเลิก สัญญาที่เกิดขึ้ยภายหลังก็เป็นเพียงสัญญาธรรมดา
2. ถ้าห้างไม่เลิก ใครต้องรับผิดบ้าง
ข้อ 2.
กิจการขาย อุปกรณ์ไฟฟ้า และจดทะเบียนขนส่งสินค้า กิจการมีการขายสินค้า
มูลค่าสินค้ารวมทั้งหมดก่อน Vat 1,000,000 บาท และค่าขนส่ง 20,000 บาท (เงื่อนไข 2/10 n/30)
มีการเรียกเก็บเงินมัดจำมาในวันที่ 25 กย 50,000บาท และส่งของวันที่ 1 ตค. ได้รับเงิน 950,000 บาท ในวันที่ส่งสินค้า
และมีการเรียกเก็บค่าขนส่ง 20,000 บาท ณ วันที่ 4 ตค. ถามว่ากิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับอย่างไร และต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

ข้อ.3
3.1 กิจการซื้อกระดาษจาก JP จากต่างประเทศ เพื่อส่งสินค้าไปยัง บรูไน ต้องเสีย vat หรือไม่
3.2 กิจการทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ระยะยาว  โดยมีการเรียกเก็บเงินก้อนแรก มาก่อน  และมีการเรียกเก็บค่าเช่ารายปีกิจการจะรับรู้รายได้ตามประมวลรัษฎากรอย่างไร
3.3 กิจการประกอบกิจการเป็นนายหน้าขายสินค้าให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง  กิจการจะทำอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร  (เข้าใจว่าน่าจะถามประเด็นการรับรู้รายได้และการหัก ณ ที่จ่าย)
3.4  รอคนมาบอกเพิ่มนะคะวิชาสอบบัญชี
ข้อ 1. ให้เขียนรายงาตรวจสอบและรับรองบัญชี (จงอธิบายและเขียนรายงานเฉพาะเฉพาะส่วนที่ตรวจสอบ)
โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1.1  มียอดลูกหนี้ในงบการเงิน 2,500,000 บาท แต่ในบัญชีแยกประเภท มี 2,000,000 บาท ผู้สอบบัญชี ไม่สามารถหาได้ว่าทำไมยอดต่างกัน5แสน
1.2 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน มา 1 มค.57  คิดค่าเสื่อมทางบัญชี(คาดว่าจะมีอายุการให้ประโยชน์) 4 ปี ได้ปีละ 200,000 แต่ตามประมวลต้ององคิด 5 ปี ซึ่งเท่ากับ160,000
1.3 หุ้นส่วนผู้จัดการจ่ายเดินทางไปยังต่างประเทศเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของห้างหุ้นส่วน400,000 บาท แต่ตรวจเอกสารพบว่าเป็นค่าใช้จ่ายตั๋วที่พักของภรรยาและบุตร 310,000
ให้เขียนข้อยกเว้นเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเขียนพฤติการณ์

ข้อ 2. ให้จัดทำกระดาษทำการบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน โดยให้รูปแบบกระดาษทำการเป็นตาราง ณ วันที่ 30 พ.ย. และ ณ วันที่ 31 ธ.ค. พร้อมกับเสนอรายการปรับปรุงและรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  โดยโจทย์จะให้ให้รายการยอดคงเหลือของธนาคารกับกิจกานของเดือน พย. และธค. และบอกรายการที่มีผลกระทบ
ข้อ 3.
3.1 เมื่อท่านเข้าสังเกตการณ์นับสินค้าคงเหลือของกิจการ ท่านควรทำอย่างไร(วิธีปฎิบัติ/วิธีการตรวจสอบ)เมื่อเข้าตรวจนับ จงอธิบายมา 5 ข้อ
3.2 วิธิตรวจตัดยอดซื้อ มีวิธีการตรวจสอบ/ปฎิบัติอย่างไร
3.3 วิธีการตรวจตัดยอดขาย มีวิธีการตรวจสอบ/ปฎิบัติอย่างไร
3.4 ใบเพิ่มหนี้มีหลักปฎิบัติอย่างไร
วิชาการบัญชี
ข้อ 1 เรื่องสินค้าคงเหลือ (เป็นแบบตรวจนับสิ้นงวด)
บ. เอ    ผลิตสินค้าชนิดเดียว ใช้การตรวจนับสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด 
วัตถุดิบ  ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
สินค้าสำเร็จรูป ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน รายการ ณ  1 กันยายน 2558 มีดังนี้
วัตถุดิบ  300 หน่วย  หน่วยละ 22 บาท
สินค้าสำเร็จรูป  100 หน่วย หน่วยละ 58 บาท
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน
1 ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสด จำนวน 800 หน่วย หน่วยละ 24.60 บาท
2. เบิกใช้วัตถุดิบ 1000 หน่วย
3. ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ  1000 หน่วย หน่วยละ 20 บาท เงื่อนไขการชำระเงิน (5/10 , n/30 )
4 .จ่ายชำระค่าวัตถุดิบ ได้รับส่วนลด
5. ค่าแรงงานยังไม่ได้จ่าย 16,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายการผลิต อื่นๆ 22000 บาท
7. เบิกวัตถุดิบ 900 หน่วย
8. ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โรงงาน 5000 บาท
รายการคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2558 ดังนี้
วัตถุดิบ 200 หน่วย
งานระหว่างทำ 16600 บาท
สินค้าสำเร็จรูป 300 หน่วย


- คำนวณต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด (วัตถุดิบใช้วิธีคิดต้นทุนแบบถัวเฉลี่ย)
- บันทึกรายการค้า
- ปิดบัญชี
- คำนวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ 1200 หน่าย (สินค้าสำเร็จรูปใช้วิธีคิดต้นทุนแบบ FIFO)
ข้อ 2 เรื่องงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ให้ทำ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร โดยใช้วิธีหายอดที่ถูกต้อง
- ปรับปรุงรายการ
- เงินฝากธนาคาร ณ สิ้นงวดควรแสดงในงบดุลเป็นเท่าไหร่

ข้อ 3 เรื่องการลงทุน (จำชื่อตามโจทย์ไม่ได้) A และ B มีทุนในห้างหุ้นส่วนรวม 1,200,000 สัดส่วนกำไรคือ 2:3 ต่อมา C นำเงินมาลงทุนให้ห้างเพิ่ม โดยมีส่วนแบ่งกำไร 1:4 ให้ทำ
- คำนวณทุนของแต่ละคน ถ้า C ลงทุน 500,000 (วิธีค่าความนิยม)
- คำนวณทุนของแต่ละคน ถ้า C ลงทุน 500,000 (วิธีเงินเพิ่มพิเศษ)
- คำนวณทุนของแต่ละคน ถ้า C ลงทุน 300,000 (วิธีค่าความนิยม)
- คำนวณทุนของแต่ละคน ถ้า C ลงทุน 300,000 (วิธีเงินเพิ่มพิเศษ)แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system