วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

วางแผนบัญชี ภาษี


1. ส่วนงานการเงิน มี หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนงาน งานรับเงิน งานจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารตามข้อบังคับว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน ตลอดจนการบริหารเพื่อการลงทุนใน ตราสารทางการเงิน การจัด ให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ส่วนงานการเงิน  แบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้

1.1  งานรับเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของงาน
 • รับชำระเงิน  และติดตามหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • เก็บรักษาเงินสด ตั๋วเงิน ตราสารทางการเงิน ต้นฉบับสัญญาต่างๆ และเอกสารทางการเงิน
 • ออกหลักฐานการรับเงิน และบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน และประจำเดือน
 • ลงทะเบียนควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย
 • ลงทะเบียนควบคุมเงินรับฝากเพื่อเป็นข้อมูลให้งานตรวจจ่าย และงานบัญชีตรวจสอบก่อนคืนเงินรับฝาก
 • จัดทำประมาณการเงินสด
 • ประเมินผลการรับ และใช้จ่ายเงินของหน่วยงานตามประมาณการเงินสด
 • บริหารการเงิน เพื่อลงทุนในตราสารทางการเงิน
 • จัดทำใบโอน เพื่อปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง
 • ปฏิบัติงานสารบรรณ การเบิกจ่ายพัสดุ ควบคุมงบประมาณของส่วนงานการเงิน
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
      1.2 งานจ่ายเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของงาน
 • จ่ายเงินให้ถูก ต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อผูกพัน และ นิติกรรมสัญญาต่างๆ ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบถูกต้องแล้วภายในกำหนด และภายในรอบระยะเวลาบัญชี
 • ลงบันทึกรายการจ่ายเงิน จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำวัน
 • ควบคุมการเบิก – ถอน เงินสด เงินฝากธนาคาร และเช็ค
 • จัดทำรายงานเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือประจำวัน
 • กำหนดรหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำใบโอนเพื่อปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง
 • ออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • นำส่งภาษีทุกประเภทให้กรมสรรพากร
 • เปิด – ปิดบัญชี  และโอนเงินบัญชีเงินทุนหมุนเวียนหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ติดตามให้มีผู้มารับเงิน
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
     1.3  งานตรวจจ่าย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • การวางแผนกลยุทธ์  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของงาน
 • ตรวจเอกสารการ เบิก – จ่ายเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อผูกพัน และนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ  ซึ่งเจ้าของงานได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้ว
 • ตรวจเอกสารการเบิก – จ่ายเงินบัญชีองค์การคลังสินค้า  และโครงการอื่น ๆ ให้ทันตามกำหนดช่วงระยะเวลาการปิดบัญชี
 • รายงานเอกสารค้างจ่าย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
 • บันทึกการจ่ายคืนบัญชีเงินรับฝากในทะเบียนควบคุมเงินรับฝาก
 • ตรวจเอกสารการนำส่งภาษีทุกประเภท  เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากร
 • ตรวจเอกสารงบรับ – จ่าย บัญชีเงินทุนหมุนเวียนให้ถูกต้องพร้อมทั้งบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี  ตามที่เจ้าของงานได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนงานการบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนงาน  งานจัดวางระบบบัญชี จัดทำงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน ควบคุมบัญชีสินค้าและบัญชีลูกหนี้ ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจและหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป ส่วนงานการบัญชี แบ่งออกเป็น  3 งาน ดังนี้
  
  2.1  งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของงาน
 • วางระบบและกำหนดรหัสบัญชีทุกประเภท ยกเว้น บัญชีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร ลูกหนี้และเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำบัญชีแสดง ฐานะการเงินขององค์การคลังสินค้า และทุกงบการเงินที่องค์การคลังสินค้ารับผิดชอบ รวมทั้งงบการเงินกองทุนต่าง ๆ ตามกำหนดช่วงระยะเวลา รายเดือน รายไตรมาสและรายปี
 • ปรับปรุงบัญชีทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร และบัญชีลูกหนี้
 • เก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ทางบัญชี และทำลายเอกสารตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • วางระบบจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรม และบัญชีต้นทุนของหน่วยงาน
 • วิเคราะห์งบการเงินทุกงวดที่มีการปิดบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าทุกไตรมาส  และทุกปี  โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีที่องค์การคลังสินค้ารับผิดชอบ
 • บันทึกการจ่ายคืนบัญชีเงินรับฝากในทะเบียนควบคุมเงินรับฝาก
 • จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินประจำวัน และประจำเดือน
 • ตรวจสอบรายงานภาษีทุกประเภทกับเอกสารการบันทึกบัญชี
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
      2.2  งานบัญชีสินค้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • การวางแผนกลยุทธ์  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของงาน
 • วางระบบบัญชีสินค้า ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำบัญชีสินค้าในคลังสินค้าทุกแห่ง
 • เก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ทางบัญชีสินค้าและทำลายเอกสารตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 • รายงานยอดสินค้าคงเหลือทุกเดือน
 • ตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
 • จัดทำรายงานสินค้าค้างจ่ายประจำปี
 • จัดทำคำสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำงวดครึ่งปี และงวดสิ้นปี งบประมาณ  ตามระเบียบ อคส.ว่าด้วยการรับ – จ่าย และเก็บรักษาสินค้า
 • รวบรวมรายงานการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ของคณะกรรมการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
 • สอบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ กับรายงานการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ของคณะกรรมการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
      2.3  งานบริหารลูกหนี้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของงาน
 • กำหนดรหัสบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำทะเบียนคุมยอดลูกหนี้รายตัวทุกประเภท (ยกเว้นลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ)
 • จัดทำรายงานอายุลูกหนี้รายเดือน
 • ตรวจสอบหนี้ที่ ถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เพื่อออกหนังสือทวงหนี้เร่งรัดให้ชำระเงิน แล้วแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อติดตามทวงถามอีก ทางหนึ่ง
 • คำนวณดอกเบี้ยและค่าปรับ ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระเงิน
 • ปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ
 • บันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 • ขออนุมัติคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าเพื่อจำหน่ายบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระทุกรอบระยะเวลาที่ต้องปิดงบการเงิน
 • เก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ทางบัญชีลูกหนี้และทำลายเอกสารตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 • ปฏิบัติงานสารบรรณ การเบิกจ่ายพัสดุ ควบคุมงบประมาณของส่วนงานการบัญชีและสำนักการเงินและการบัญชี
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system