วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

เกี่ยวกับเรา          บริษัท บุศราคัมการบัญชี จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร โดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ทำให้สะสมประสบการณ์ทางด้านบัญชี เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ นอกจากนี้การให้บริการของบริษัทฯ ยังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น บริการจดทะเบียน บริการจัดทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร บริการว่าความ ประการประกาศหนังสือพิมพ์ ซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทจะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกการให้บริการ โดยทางสำนักงานเน้นเรื่องของคุณภาพพนักงาน มีระบบการคัดเลือกและพัฒนาพนักงานอย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานกว่า 10 คน

          นอกจากประสบการณ์ทำงานแล้วสิ่งบริษัทยึดถือไว้เป็นหัวใจของการทำงานคือ “การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร” มาเป็นอันดับแรก


ทีมงาน

ฝ่ายบัญชีและตรวจสอบ

นางสาวบุศราคัม อุดมเลิศศรีนภา (ฝ้าย) 
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท

นางสาววิมล แซ่เบ้ (จุ๊บแจง) 
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงาน  หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวบุษบากร  อิ่มใจดี (บุษ) 
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ตำแหน่งงาน  บัญชี

นางสาวปราณี แซ่เบ้ (ยู้) 
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงาน  บัญชี

นางสาวศิริวรรณ จงดีเจริญ (กี) 
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงาน  บัญชี


ฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางวิไล แซ่เบ้ (หลี) 
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงาน  ธุรการ-การเงิน


ฝ่ายทะเบียน

นายจิรพันธ์  ศรีวิเชียร (เอ็ม) 
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงาน  ทะเบียน

นายจิรวัฒน์  ศรีวิเชียร (แอล) 
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงาน  สำนักพิมพ์


ฝ่ายกฎหมาย

นายธนวรรธ กล้าปราบศึก  
วุฒิการศึกษา
นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่งงาน  ทนายความ

นางสาวกนกพร ดีขยัน  
วุฒิการศึกษา
นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่งงาน  ทนายความ

นางสาวกัลยา ดีขยัน
วุฒิการศึกษา
นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่งงาน  ผู้ช่วยทนายความ

Disqus Shortname

Comments system