วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

รูปแบบใบกำกับภาษีใหม่ 2557

กรมสรรพากรได้มี ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 197 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมใน
ใบกำกับภาษีรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย โดยมีส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมในรายงานที่สองหลักๆ ดังนี้

     “ใบกำกับภาษี” ให้เพิ่มข้อความ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ สถานประกอบการของผู้ซื้อว่าเป็นสำนักงานใหญ่
หรือสาขา ถ้าเป็นสาขาให้ระบุลำดับที่ด้วย
     “รายงานภาษีซื้อ “ให้เพิ่ม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย สถานประกอบการของผู้ขายว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา
ถ้าเป็นสาขาให้ระบุลำดับที่ของสาขาด้วย
     “รายงานภาษีขาย “ให้เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ สถานประกอบการของผู้ซื้อว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา
ถ้าเป็นสาขาให้ระบุลำดับที่ของสาขาด้วย
ผู้ประกอบการจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบกำกับภาษี และ รายงานตามที่อธิบดีกำหนดตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
(ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่จะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2557 ส่วนรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ที่จะต้องใช้ตามรูปแบบใหม่เดือนแรก
คือ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งก็คือ รายงานของเดือนมกราคม 2557 นั่นเอง)


ที่มาจาก….กรมสรรพากร
แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system