วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

บริการจัดทำบัญชี
           ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 8 ปี ผ่านการร่วมงานกับลูกค้าหลายร้อยราย บริษัท บุศราคัมการบัญชี จำกัด ได้มีการพัฒนาระบบการทำงานทางด้านรับทำบัญชีให้กับลูกค้าอยู่ตลอดระยะเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ ลูกค้าที่ใช้บริการรับทำบัญชีกับเราไม่เคยมีลูกค้ารายไหนโดยสรรพากรประเมินภาษีเนื่องจากความผิดพลาดของการทำบัญชี นอกจากนี้เราจะยังเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รวมถึงระบบการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดภาระความกังวลเกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษี นำเวลาไปมุ่งหารายได้เพิ่มเข้าสู่กิจการ

          ธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ได้แก่ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจผลิต, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น


ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี

          การทำบัญชี นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลประกอบการ กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

          การทำบัญชีจะยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง เราจะลดความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร ต่อไปจะไม่ต้องกลัวสรรพากรมาเยี่ยม


ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชี

          จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด  ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท


บริการบัญชี (รายเดือน)
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในบันทึกบัญชี 
 • ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดไว้ 
 • จัดทำสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนในมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด 
 • บันทึกระบบบัญชีด้วย Software ที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร 
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) 
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) 
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) 
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน 
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) 
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) 
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) 
 • ปิดงบรายปีเพื่อนำส่งผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินครบถ้วนได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้คงเหลือ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา 
 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานทั้ง CPA และ TA 

บริการบัญชี (รายปี)

          บริษัทรับทำบัญชีรายปีเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความรู้เพียงพอในการยื่นภาษีและประกันสังคมเองในแต่ละเดือน และจ้างสำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินทีเดียวตอนสิ้นปี ทางสำนักงานบริษัทของเราก็มีการให้บริการในส่วนนี้ โดยเราจะทำการตรวจสอบแบบการยื่นภาษีของลูกค้าใหม่ทุกเดือนถ้าพบว่ามีการยื่นปิดก็จะทำใบปรับปรุงไปให้กับลูกค้าเพื่อไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับทางกรมสรรพากร บริการรับทำบัญชีรายปีจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ารับทำบัญชีรายเดือน เนื่องจากลูกค้าแบ่งเบาภาระการยื่นภาษีในแต่ละเดือนให้กับสำนักงานบัญชี 
 • ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดไว้ 
 • จัดทำสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนในมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด 
 • บันทึกระบบบัญชีด้วย Software ที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร 
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) 
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) 
 • ปิดงบรายปีเพื่อนำส่งผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินครบถ้วนได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้คงเหลือ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา 
 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานทั้ง CPA และ TA 

ข้อมูลเบื้องต้นให้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล 
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท คณะบุคคล หนังสือรับรอง และเอกสารแนบ ฯ
 • บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณี เป็นบริษัท ฯ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ภ.พ.01ภ.พ.09 แล้วแต่กรณี
 • รายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ ถ้ามี
 • รายละเอียดของสินค้า กลุ่มสินค้า หรือขั้นตอนการผลิตสินค้า ถ้าเป็นผู้ผลิตสินค้า

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี
 • เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
 • เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • เอกสารการจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำเดือน หรือตามที่บริษัท ฯจะดำเนินการ
 • เอกสารการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
 • Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และประกันสังคม
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.3 ภงด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน หรือในกรณีรับเงิน)

แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system