วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

บริการบัญชีและตรวจสอบ


 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในบันทึกบัญชี
 2. ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดไว้
 3. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนในมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด
 4. บันทึกระบบบัญชีด้วย Software ที่ได้มาตรฐาน
 5. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีในแต่ละเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร ได้แก่ รายงาน ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ภงด.ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 หรือแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรอบบัญชีของทุกเดือน
 6. จัดเตรียมพร้อมนำส่งแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
 7. จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี (ภงด.51) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร ในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม กรณีปิดงบตามรอบบัญชีปีปฏิทิน
 8. จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร ไม่เกินเดือนพฤษภาคม ขอปีถัดไปกรณีปิดงบตามรอบบัญชีปีปฏิทิน
 9. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน (กรณีถ้าผู้ประกอบการทำบัญชีที่สถานประกอบการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และทางสำนักงานไปสอนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือว่าจ้างพิเศษเป็นกรณีไป)
 10. ปิดงบรายปีเพื่อนำส่งผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินครบถ้วนได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้คงเหลือ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
 11. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานทั้ง CPA และ TA
 12. หากมีกรณีที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี มีบริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อสรรพากรปีละ1 ครั้ง ตามหมายเรียกตรวจสภาพกิจการของเจ้าหน้าที่สรรพากร
ติดต่อสำนักงาน  >>>คลิ๊ก<<<
แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system