วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ข้อมูลเบื้องต้นให้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล  
1.      ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท คณะบุคคล หนังสือรับรอง และเอกสารแนบ ฯ
2.      บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณี เป็นบริษัท ฯ
3.      บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ภ.พ.01 ภ.พ.09 แล้วแต่กรณี
4.      รายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ ถ้ามี
5.      รายละเอียดของสินค้า กลุ่มสินค้า หรือขั้นตอนการผลิตสินค้า ถ้าเป็นผู้ผลิตสินค้า


               เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี
1.      เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน
2.      เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
3.      เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.      เอกสารการจ่ายเงินเดือนพนักงานประจำเดือน หรือตามที่บริษัท ฯจะดำเนินการ
5.      เอกสารการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
6.      เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
7.      Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
8.      ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และประกันสังคม
9.      หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.3 ภงด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน หรือในกรณีรับเงิน)
แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system