วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

ทีมงานบัญชีและตรวจสอบ

ติดต่อทีมงานบัญชีและตรวจสอบ  >>>คลิ๊ก<<<


นางสาวบุศราคัม  อุดมเลิศศรีนภา (ฝ้าย)
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
บัญชีบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อดีต : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  สำนักงานบัญชี


นายธนวัฒน์  ตั้งอุดมเลิศ
วุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี เครือ BIG 4


นางสาวสุภัทฎชกานต์  เตียรธิติ
วุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี เครือ BIG 4


นายชัย  เมฆินทรพันธุ์
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บัญชี)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นางสาวยวิษฐา สุทธิอรรถศิลป์
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นางวชิราภรณ์ อนันตโภคทรัพย์
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นางสาวสินีนาฏ ณ พัทลุง
วุฒิการศึกษา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นางสาวพรพนิต ไพบูลย์
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นายนิสิต  หนูศิลา
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system