วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

บริการของเรา          บริษัท บุศราคัมการบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการทางด้านบัญชีอย่างครบวงจรได้แก่ บริการทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี บริการงานจดทะเบียน บริการกฎหมาย บริการลงประกาศหนังสือพิมพ์ โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชี เรามีความมั่นใจว่าลูกค้าทุกรายของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการของเรา


บริการของเรา

บริการจัดทำบัญชี    (อ่านเพิ่มเติม..คลิก..) 
 • บัญชีรายเดือน ยื่นภาษีรายเดือน ภงด1 ภงด3 ภงด53 ประกันสังคม
 • บัญชีรายปี  จัดทำ ภงด50 + งบการเงินประจำปี

บริการตรวจสอบบัญชี   (อ่านเพิ่มเติม..คลิก..)
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจบริการ
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
 • รับตรวจสอบบัญชี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิ, สมาคม
 • รับตรวจสอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร

บริการงานจดทะเบียน   (อ่านเพิ่มเติม..คลิก..)
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น ย้ายสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น  เปลี่ยนแปลงกรรมการ  แก้ไขชื่อบริษัท  เพิ่มทุนจดทะเบียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้างสำนักงานประกันสังคม
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากร
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น ย้ายสถานประกอบการ เพิ่มวัตถุประสงค์

บริการคัดเอกสาร   (อ่านเพิ่มเติม..คลิก..)
 • คัดเอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เช่น หนังสือรับรอง  บอจ5 บริคณห์สนธิ ตราประทับ และอื่นๆ 
 • คัดเอกสารกรมสรรพากร  เช่น  ภงด50 ภงด51 ภงด1 ภงด3 ภงด53 พ30 งบการเงิน  และอื่นๆ
 • คัดเอกสารสำนักงานประกันสังคม เช่น แบบ สปส ใบเสร็จประกันสังคม

บริการประกาศหนังสิอพิมพ์  (อ่านเพิ่มเติม..คลิก..)
 • เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 
 • เชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี
 • เพิ่มทุน ลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เลิกบริษัท 
 • ชำระบัญชี
 • ย้ายสำนักงาน
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท 
 • เปลี่ยนตราประทับ
 • เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ 
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล
 • หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้
 • ประกาศอื่นๆ
 • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
 • รับยื่นคำร้องศาลกรณีเป็นสถานะร้าง
 • ร้องจัดการมรดก
 • รับรองบุตร
 • รับปรึกษาอรรถคดีต่างๆ
 • คดีอาญา คดีแพ่ง คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีปกครอง
 • รับติดตามหนี้สิน
 • เจรจาประนอมหนี้
 • รับลงชื่อรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney (โนตาลีปับลิค)
 • อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฏหมายทุกเรื่อง

แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system