วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บุศราคัมการบัญชี จำกัด

เลขทะเบียน 0105559010200
รับจัดทำบัญชีทั่วประเทศ.
          เราให้บริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี  รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี นำส่งงบการเงิน ภาษีได้ถูกต้อง ทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ 
ติดต่อ ฝ่ายบัญชี 091-8769228 จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 
ID line: buacc หรือ budsarakum01@gmail.com  หรือ https://www.facebook.com/nukbunche/


ทีมงานบัญชีและตรวจสอบ  


นางสาวบุศราคัม  อุดมเลิศศรีนภา (ฝ้าย)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
บัญชีบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อดีต : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  สำนักงานบัญชี

นายจิรพันธ์ ศรีวิเชียร (เอ็ม)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)


นางสาววิมลรัตน์ ธรรมากรธนสาร (เจ็ง)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 


นายธนวัฒน์  ตั้งอุดมเลิศ
วุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี เครือ BIG 4


นางสาวสุภัทฎชกานต์  เตียรธิติ
วุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี เครือ BIG 4


นายชัย  เมฆินทรพันธุ์
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บัญชี)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นางสาวยวิษฐา สุทธิอรรถศิลป์
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นางวชิราภรณ์ อนันตโภคทรัพย์
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นางสาวสินีนาฏ ณ พัทลุง
วุฒิการศึกษา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นางสาวพรพนิต ไพบูลย์
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
อดีต : ผู้ตรวจสอบบัญชี  เครือ BIG 4


นายนิสิต  หนูศิลา
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)


                                             ติดต่อสำนักงาน  >>>คลิ๊ก<<<
แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system