วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สิทธิประโยชน์ภาษีในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

เลขที่ข่าว ปชส.    35/2547
วันที่แถลงข่าว   6  กันยายน  2547
เรื่อง    สิทธิประโยชน์ภาษีในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         
                              ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2547  ให้การส่งเสริมกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund : LTF)  โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา นั้น

                              บัดนี้  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 3  กันยายน 2547  ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ.2547)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

                             1.  ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง) ที่ซื้อหน่วยลงทุนใน   กองทุนดังกล่าวจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับเงินที่ลงทุนแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินและไม่เกินปีละ 300,000 บาท  และหากผู้ลงทุนมีเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้กับกองทุนรวมฯ  ก็จะได้รับยกเว้นภาษีด้วย 

                            2.  ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จากหลายกองทุน และสามารถโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้โดยนับอายุการลงทุนต่อเนื่อง

                            3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (เว้นแต่กรณีทุพพลภาพหรือตายจะถือไว้สั้นกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้) หากมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกำหนดเวลา 5 ปี ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการดังกล่าว
 
                             มาตรการดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนสนับสนุนให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในระบบตลาดทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในระยะยาวได้โดยได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ตลาดทุนของไทยมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

                            สำหรับผู้ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก็ยังคงมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ไม่เกินปีละ 300,000 บาท ได้อีกทางหนึ่ง

clear-gifhttp://www.rd.go.th/publish/21283.0.html
แสดงความคิดเห็น

Disqus Shortname

Comments system